Strona główna Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez PW. Mat-Bud sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rozgartach

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Mat-Bud sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rozgartach, Rozgarty, ul. Leśna 5,87-134 Zławieś Wielka adres e-mail: firma@matbud-torun.pl, tel. 56 612 26 27.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych  – Arkadiuszem Matczyńskim na adres e-mail: rodo@matbud-torun.pl
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży swoich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
– w celu ułatwienia kontaktu poprzez podanie dodatkowych danych, jak dane komunikatora internetowego na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej
5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez 5 lat licząc kolejnego roku po zakończeniu umowy. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą usuwane po zakończeniu umowy.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury. Podane dodatkowych danych nie jest niezbędne, ich niepodanie nie wpływa na realizację umowy.

Najnowsze informacje

Firma dobrze widziana

24.11.2023 r., w Oxford Tower, w Warszawa, odbył się uroczysty finał konkursu Firma Dobrze Widziana zorganizowany przez Business Centre Club. Była to już 14 edycja...