Strona główna Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez PW. Mat-Bud sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rozgartach

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Mat-Bud sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rozgartach, Rozgarty, ul. Leśna 5,87-134 Zławieś Wielka adres e-mail: firma@matbud-torun.pl, tel. 56 612 26 27.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych  – Arkadiuszem Matczyńskim na adres e-mail: rodo@matbud-torun.pl
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży swoich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
– w celu ułatwienia kontaktu poprzez podanie dodatkowych danych, jak dane komunikatora internetowego na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej
5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez 5 lat licząc kolejnego roku po zakończeniu umowy. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą usuwane po zakończeniu umowy.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury. Podane dodatkowych danych nie jest niezbędne, ich niepodanie nie wpływa na realizację umowy.

Najnowsze informacje

Nowy Wójt Gminy Zławieś Wielka

Firma PW. MAT BUD Materiały Budowlane składa serdeczne gratulację na ręce Wójta Gmina Zławieś Wielka, Pana Marcin Swaczyna. Gratulujemy również wszystkim wybranym do Rady...