Prezes Jacek Rutkowski w Radzie Biznesu UMK

W skład Rady Biznesu WNEiZ UMK w kadencji 2021 – 2025 wchodzą (w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Derkowski – Dyrektor Biura Controllingu, Neuca SA
Agnieszka Głowacka – Wiceprezes Zarządu, Erbud SA
Stefan Kamiński – Prezes, Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu, Apator SA
Michał Korolko – Prezes Zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Anna Kostrzewska – Dyrektor HR, Hendrickson Poland sp. z o.o.
Arkadiusz Krasowski – Partner, EY
Paweł Neumann – Doradca Ekonomiczny Prezesa Zarządu, TZMO SA
Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Komplementariusza Komandytariusza, MAT-BUD sp. z o.o., sp. k.
Wojciech Sobieszak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
Małgorzata Szalewska-Urbańska – Dyrektor HR, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
Magdalena Tomicka – Dyrektor HR, Atos Poland Global Services sp. z o.o.
Robert Wichłacz – Członek Zarządu, Atos Poland Global Services sp. z o.o.
Z ramienia Wydziału w pracach Rady biorą udział członkowie kolegium dziekańskiego: Dziekan dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, dr Ryszard Lorenczewski, Prodziekan ds. Studentów, dr Aranka Ignasiak-Szulc, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju oraz mgr Mariusz Lewandowski, będący koordynatorem współpracy między Radą a Wydziałem.
Do głównych zadań Rady należy:
doradztwo w kreowaniu Strategii Wydziału i ocena jej realizacji,
wsparcie w doskonaleniu zasad i form współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu zwiększenia poziomu satysfakcji interesariuszy i oddziaływania WNEiZ na otoczenie społeczno-gospodarcze,
wsparcie w identyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy w celu weryfikacji czy programy studiów uwzględniają aktualne potrzeby potencjalnych pracodawców, a nasi absolwenci spełniają ich oczekiwania,
proponowanie i opiniowanie zmian w funkcjonujących programach studiów, a także kreowanie i opiniowanie nowych kierunków/specjalności studiów,
proponowanie i opiniowanie inicjatyw rozwijających praktyczne umiejętności studentów i umożliwiających łączenie nauki ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego,
kreowanie inicjatyw naukowo-badawczych odpowiadających na wyzwania przyszłości i wspierających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz ich rozwijanie ze społecznością Wydziału.